Tài sản của bạn tại Rập by Miracle

Xem demo tại : https://www.youtube.com/watch?v=UwAfgPmc4bI

Sau khi đăng nhập Menu :  [tên account] > Gia tài rập của tôi

Danh sách order tại :  [tên account] > Gia tài rập của tôi