Chứng thực bằng Facebook

Miracle Sewing Pattern uses 2 login methods: account (email + password) and Facebook credentials.

Information privacy policy here.

Because Facebook is popular, we support the method of registration and login account information via Facebook authentication when customers have Facebook accounts.

This is to simplify customer account management on the magic system, instead of having to create and remember one more online account.

We only use basic information about your Facebook account (account name, FB login e-mail) to analyze you in our system. We do not obtain additional information and do not use it for any other purpose.

Authentication (register, login) with a popular Facebook account, as simple as in other systems, you only need to Agree when using Facebook to authenticate when notified only.

To cancel your consent for Facebook to authenticate on Miracle, you can:

1. Access your Facebook account: Securitiy and Login > Apps and Websites and Remove apps [Rap by Miracle]

2. or contact us with information under Footer of each Website page, or send an e-mail to info@miracle.com.vn


Rập Miracle dùng 2 phương thức đăng nhập : tài khoản (email + password) và thông qua chứng thực của Facebook.

Chính sách bảo mật thông tin tại đây

Vì Facebook là phổ dụng nên chúng tôi hỗ trợ phương thức đăng ký và đăng nhập tài khoản thông qua chứng thực của Facebook khi khách hàng có tài khoản Facebook.

Việc này nhằm đơn giản hóa quản lý tài khoản của khách hàng trên hệ thống miracle, thay vì phải tạo và nhớ thêm 1 tài khoản online của mình.

Chúng tôi chỉ dùng những thông tin cơ bản tài khoản Facebook của các bạn (tên tài khoản, e-mail đăng nhập FB) để dùng phân định bạn trong hệ thống của mình. Chúng tôi không lấy thêm thông tin khác và không dùng chúng vào mục đích nào khác.

Việc xác thực (đăng ký, đăng nhập) bằng tài khoản Facebook phổ thông, đơn giản như tại các hệ thống khác, các bạn chỉ cần Đồng ý khi dùng Facebook chứng thực khi có thông báo mà thôi.

Để gỡ bỏ việc đồng ý cho Facebook xác thực trên Miracle, các bạn có thể :

1. Vào tài khoản Facebook : Securitiy and Login > Apps and Websites và Remove ứng dụng [Rập by Miracle]

2. hoặc liên hệ với chúng tôi thông tin dưới Footer mỗi trang Website, hoặc e-mail về info@miracle.com.vn