Danh sách thẻ chấp nhận thanh toán

Miracle hiện chấp nhận các thẻ thanh toán sau (thanh toán thông qua vnpay)